Villkor och bestämmelser

Datum för ikraftträdande: 25 maj 2018

Villkor och bestämmelser

ÖVERSIKT

Läs dessa användarvillkor (nedan kallade "villkoren") noggrant innan du använder denna webbplats. Genom att gå in på denna webbplats godkänner du att vara bunden av följande villkor för tjänsten.

Dessa användarvillkor beskriver de villkor som gäller för din åtkomst till och användning av webbplatsen. Dessa villkor gäller för alla användare av denna webbplats, inklusive och utan någon begränsning för användare som är säljare, kunder, webbläsare, handlare och/eller bidragsgivare till användargenererat innehåll. Detta dokument är ett juridiskt bindande avtal mellan dig, som är användare av webbplatsen, och iMyFone.

Dessa användarvillkor ("villkoren") är ett bindande juridiskt avtal mellan dig och iMyFone ("vi", "vår" eller "oss") om din användning av våra webbplatser (imyfone.com), vår programvara och våra tjänster (webbplatserna, programvaran och tjänsterna kallas tillsammans för "tjänsten"). Vänligen läs dessa villkor noggrant. Termen "du" ska även inkludera dina anställda eller andra auktoriserade användare i den utsträckning som är tillämplig och tillåten enligt din prenumeration av Tjänsten.

Genom att köpa programvara eller tjänster från iMyFone samtycker du till att vara bunden av villkoren och policyerna (enligt definitionen nedan) och blir part i detta avtal. Genom att få tillgång till vissa funktioner i tjänsten kan du dessutom omfattas av de riktlinjer, villkor och avtal som gäller för dessa funktioner ("policyer"). Alla sådana policyer införlivas genom hänvisning i dessa villkor. Om dessa villkor är oförenliga med någon policy, kommer villkoren i policyn att ersätta dem. Vi kan med jämna mellanrum komma att se över och uppdatera dessa villkor och policyer eller lägga till nya bestämmelser, villkor eller bestämmelser som reglerar användningen av tjänsten. Vi kommer att meddela användarna om sådana ändringar genom att publicera uppdateringar på imyfone.com och/eller via e-post.

Genom att acceptera att använda denna tjänst godkänner du dessa villkor och policyer och alla ändringar eller uppdateringar som vi kan göra av dessa villkor och policyer från tid till annan. Det är ditt ansvar att se till att du regelbundet granskar den senaste versionen av villkoren och policyerna och håller dig informerad om eventuella ändringar. Genom din fortsatta användning av denna tjänst efter en ändring av villkoren och policyerna anses du ha läst och godkänt de ändrade villkoren för din användning av tjänsten från och med dagen för ändringen. Om du inte samtycker till någon bestämmelse i dessa villkor eller policyer, vänligen avbryt din användning av denna tjänst.

GRATIS PROVPERIOD

Vi kan efter eget gottfinnande erbjuda dig kostnadsfria provversioner av utvalda funktioner i tjänsten. iMyFone förbehåller sig rätten att avgöra om du är berättigad till en kostnadsfri provversion och att när som helst och utan förvarning avbryta alla kostnadsfria provversioner i samband med denna tjänst.

AVGIFTER; ÅTERBETALNING

Du kan ha förmånen att få gratis tillgång till utvalda funktioner i tjänsten som kan tillhandahållas till dig. Vi kommer att ta ut avgifter för vissa funktioner, antingen på engångsbasis eller genom regelbunden prenumeration ("betalda tjänster"). iMyFone förbehåller sig rätten att införa avgifter eller göra ändringar i avgifterna för vissa tjänster när som helst genom att meddela dig om detta på Tjänsten eller på annat sätt.

När du gör ett köp för någon av de betalda tjänsterna godkänner du iMyFone eller dess tredjeparts betalningsförmedlare att debitera det kreditkort som du har tillhandahållit (vilket du försäkrar och garanterar att du har rätt att använda) alla tillämpliga avgifter för ditt köp, inklusive alla tillämpliga skatter, och du godkänner att vår betalningsförmedlare kan behålla din kreditkortsinformation. Om iMyFone inte får någon betalning från din kreditkortsleverantör samtycker du till att betala alla belopp som ska betalas på begäran och iMyFone kan stänga av din tillgång till tjänsterna tills full betalning har mottagits. Om du väljer en automatisk återkommande betalning och senare bestämmer dig för att avsluta din prenumeration är det ditt ansvar att avbryta betalningen. iMyFone återbetalar inte automatiska betalningar som inte avbryts i tid.

Läs mer information om vår återbetalningspolicy .

FEEDBACK

Allt användargenererat innehåll, inklusive men inte begränsat till användarens kommentarer, förslag, idéer eller annan relaterad eller orelaterad information, som tillhandahålls av dig eller någon annan part i form av e-post eller andra inlämningar till oss (med undantag för material som du lägger upp på tjänsten i enlighet med dessa villkor) (kollektivt "Feedback"), är icke-konfidentiellt och du ger härmed oss och våra dotterbolag och närstående bolag en icke-exklusiv, royaltyfri, evig, oåterkallelig och helt underlicensierbar rätt att använda din Feedback och dina kommentarer i vilket syfte som helst, utan ersättning eller tillskrivning till dig.

VARUMÄRKEN

iMyFone, iMyFone-logotyperna och alla andra produkt- eller tjänstens namn eller slogan som visas i tjänsten är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör iMyFone och får inte kopieras, imiteras eller användas, helt eller delvis, utan föregående skriftligt medgivande och godkännande från den tillämpliga varumärkesinnehavaren. Alla andra varumärken, registrerade varumärken, produktnamn och företagsnamn eller logotyper som nämns i tjänsten är förbehållna respektive ägares egendom. Hänvisningar till produkter, tjänster, processer eller annan information, genom handelsnamn, varumärke, tillverkare, leverantör eller på annat sätt, utgör eller innebär inte att vi godkänner, sponsrar eller rekommenderar dem eller vice versa.

ÄGANDERÄTT OCH IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

iMyFone äger och/eller den auktoriserade användaren av alla rättigheter, titlar och intressen, patent, mönster, inklusive alla immateriella rättigheter, i och till tjänsterna och alla tjänster som görs tillgängliga i samband med den tjänst som tillhandahålls dig och vi förbehåller oss rätten att återkalla användningen av den licens som beviljats dig. Med undantag för de rättigheter som uttryckligen anges och beviljas i dessa villkor beviljas inga andra rättigheter, vare sig uttryckligen eller underförstått, till dig. All kopiering, distribution eller annan användning av tjänsten eller tredje parts tjänster eller innehåll, förutom vad som uttryckligen tillåts här nedan, är förbjuden utan föregående skriftligt medgivande från de berörda rättighetsinnehavarna. Du accepterar att du inte vid någon tidpunkt ifrågasätter eller bestrider iMyFones lagliga äganderätt till dessa egenskaper.

SEKRETESSPOLICY OCH BEHANDLING AV UPPGIFTER

Vi behandlar personuppgifter både som 1) personuppgiftsansvarig och 2) personuppgiftsbiträde på dokumenterade instruktioner från dig som personuppgiftsansvarig.

Som personuppgiftsansvarig behandlar vi personuppgifter om dig när du prenumererar på tjänsten eller när du på annat sätt lämnar personuppgifter till oss inom ramen för detta avtal. Vår insamling och användning av denna information, som vi behandlar som personuppgiftsansvarig, beskrivs i integritetspolicyn.

Som databehandlare behandlar vi sådana personuppgifter som du har gjort tillgängliga för oss i syfte att tillhandahålla tjänsten. Denna behandling av personuppgifter regleras av ett separat databehandlingsavtal som ingåtts mellan dig och oss i samband med din prenumeration på tjänsten.

ERSÄTTNING

Du ska försvara, ersätta och hålla iMyFone, dess dotterbolag, närstående bolag, partners och tredjepartsannonsörer och deras respektive chefer, tjänstemän, agenter, anställda, licensgivare och leverantörer skadeslösa från och mot alla kostnader, skador, utgifter och ansvar (inklusive, men inte begränsat till, rimliga advokatkostnader) som uppstår till följd av eller är relaterade till din användning av tjänsten, din överträdelse av dessa villkor eller någon policy, eller din överträdelse av någon tredje parts rättigheter eller tillämplig lagstiftning.

Härmed friskriver du iMyFone från och mot alla skulder, kostnader, krav, orsaker till talan, skadestånd och utgifter (inklusive rimliga advokatarvoden) som uppstår till följd av eller på något sätt är relaterade till ditt brott mot någon av bestämmelserna i dessa villkor.

SAMTYCKE TILL ELEKTRONISK KOMMUNIKATION

Genom att använda tjänsten samtycker du till att få elektroniska meddelanden från oss. Dessa meddelanden kan innehålla meddelanden om ditt konto och information om eller relaterad till tjänsten. Du samtycker till att alla meddelanden, avtal, avslöjanden eller annan kommunikation som vi skickar till dig elektroniskt kommer att uppfylla alla juridiska kommunikationskrav, inklusive att sådan kommunikation ska vara skriftlig.

FRÅGOR OCH KONTAKTINFORMATION

Om du har några frågor eller funderingar om tjänsten eller dessa villkor kan du kontakta iMyFone support.

FÖRETAG

imyfone.com drivs av Cleverguard Technology Co., Limited.