Villkor för databehandling

Datum för ikraftträdande: 25 maj 2018

BAKGRUND

Detta databehandlingsavtal har ingåtts mellan iMyFone ("vi", "oss", "vår") som databehandlare och dig som personuppgiftsansvarig.

Detta databehandlingsavtal gäller din användning av denna webbplats och hur vi hanterar och skyddar all information som du lämnar till oss, och dess villkor utgör en del av dessa villkor genom denna hänvisning. Genom att använda denna webbplats bör du vara medveten om, erkänna och samtycka till att dina Internetöverföringar aldrig är helt säkra eller privata. Du förstår att information eller överföring av meddelanden mellan dig och oss kan läsas eller avlyssnas av andra.

VILKA PERSONUPPGIFTER VI FÅR TILLGÅNG TILL

När du köper en produkt samtycker du till att vi kan samla in en mängd olika uppgifter, som kan omfatta ditt namn, faktureringsadress, e-postadress och kontaktuppgifter.

iMyFone kan behålla information om dina personuppgifter tills samtycket till behandlingen kan återkallas. iMyFone säkerställer att överföringen av personuppgifter i EU:s medlemsstater eller stater som är parter i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet ska vidta lämpliga skyddsåtgärder för den berörda individens rättigheter och legitima intressen.

BEHANDLING AV DINA PERSONUPPGIFTER

I den mån någon av de uppgifter som behandlas i samband med din användning av denna webbplats utgör personuppgifter enligt gällande lagstiftning, ger du härmed iMyFone rätt att behandla sådana uppgifter (och alla andra uppgifter, oavsett om de utgör personuppgifter eller inte) för din räkning i syfte att tillhandahålla tjänsten i enlighet med användarvillkoren och gällande lagstiftning.

Du godkänner att detta avtal om databehandling tillsammans med användarvillkoren utgör de instruktioner i enlighet med vilka sådana uppgifter behandlas, och att vi inte kommer att kunna underkastas några framtida instruktioner från dig i samband med personuppgifter eller andra uppgifter.

För öppenhetens skull noteras att i samband med de personuppgifter som behandlas som bindande enligt detta avtal agerar vi som personuppgiftsbiträde och du agerar som personuppgiftsansvarig.

Vi garanterar att vi kommer att behandla dina personuppgifter på ett lagligt sätt som kommer att vara i enlighet med all tillämplig lagstiftning i samband med behandling av personuppgifter, vilket inkluderar den allmänna dataskyddsförordningen (EU) 2016/679 ("GDPR") och att vi i övrigt kommer att följa den tillämpliga lagstiftningen i samband med behandling av personuppgifter.

DEN REGISTERANSVARIGES ANSVARSOMRÅDEN

Du bekräftar och accepterar att det är ditt enda ansvar att agera i enlighet med alla skyldigheter som datainspektör enligt gällande lagar, inklusive GDPR, och att tjänsten tillhandahålls "i befintligt skick" och "i den mån den är tillgänglig" i enlighet med detta databehandlingsavtal och villkoren. Du bekräftar att du kommer att agera i enlighet med tillämpliga lagar i samband med behandlingen av personuppgifter, inklusive GDPR.

BISTÅND TILL DIG SOM PERSONUPPGIFTSANSVARIG

Som ditt personuppgiftsbiträde ska vi ge dig all teknisk eller organisatorisk hjälp som krävs för att du ska kunna uppfylla dina skyldigheter som personuppgiftsansvarig i samband med eventuella förfrågningar om att hävda de registrerades rättigheter enligt gällande lag. Med hänsyn till tjänstens karaktär samtycker du vidare till att vi inte vid varje given tidpunkt kan åta oss att tillhandahålla sådant stöd.

För att se till att du uppfyller dina skyldigheter i samband med säkerheten vid databehandling kommer vi att ge dig hjälp med anmälningar om brott mot personuppgifter till tillsynsmyndigheterna och meddelanden till de registrerade samt konsekvensbedömning av dataskydd. Vi kommer att se till att tillhandahålla anmälnings- och uppdateringstjänster om eventuella personuppgiftsincidenter till dig när det gäller dina uppgifter så snart som möjligt och, om möjligt, senast 48 timmar efter att ha fått kännedom om en sådan personuppgiftsincident.

Med hänsyn till databehandlingens karaktär och den information som görs tillgänglig för oss i egenskap av databehandlare samtycker du till att vi kanske inte kan hjälpa dig i frågor som dessa.

KONFIDENTIALITET OCH SÄKERHET

Vi bekräftar att vår personal som deltar i tillhandahållandet av tjänsten till dig har åtagit sig att ingå ett sekretessavtal med avseende på personuppgifter (om några) som förvärvats och behandlats i samband med din användning av denna tjänst. Med beaktande av den senaste tekniken, kostnaderna för genomförandet och behandlingens art, omfattning, sammanhang och ändamål samt den risk som är förknippad med en mängd olika sannolikheter och allvarlighetsgrad för fysiska personers rättigheter och friheter. Vi bekräftar att vi har vidtagit sådana tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som garanterar en säkerhetsnivå som är lämplig i förhållande till risken.

UNDERFÖRÄDLARE

Som en del av våra tillhandahållna tjänster bekräftar och godkänner du att vi kan anlita tjänster från tredje parter, inklusive men inte begränsat till andra databehandlare, i samband med tjänsten och att sådana tredje parter kan vara belägna, och att dina uppgifter kan nås och behandlas, utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (inklusive t.ex. i USA) i enlighet med gällande lagar. Om vi överför personuppgifter utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet garanterar vi att personuppgifterna överförs i enlighet med tillämplig lag, till exempel genom att använda lämpliga EU:s standardavtalsklausuler.

Om vi anlitar en tredje part som utför behandlingstjänster för din räkning, kan vi garantera att samma dataskyddsförpliktelser som anges i detta avtal även ska gälla för denna underbiträde. Om ett sådant underbiträde inte uppfyller sina dataskyddsskyldigheter ska vi ta på oss det fulla ansvaret för att underbiträdet fullgör sina skyldigheter. Vi ska hålla dig uppdaterad om eventuella planerade ändringar som rör tillägg eller byte av underbiträden.

Vi kan tillhandahålla information om sådana tredjepartsdatabehandlare på begäran och alltid med förbehåll för våra sekretesskrav. Om du inte godkänner vår användning av tredjepartsbiträden rekommenderas du att omedelbart sluta använda denna webbplats.

COOKIES-POLICY

iMyFone använder cookies - som helt enkelt kan definieras som små textfiler som programmeras i din webbläsare för att hjälpa vår webbplats att ge en mer användarvänlig upplevelse. I allmänhet används cookies helt enkelt för att behålla våra användares preferenser, lagra viktig information för t.ex. varukorgar och tillhandahålla skyddad spårningsdata till tredjepartsapplikationer.

I regel gör cookies också din surfupplevelse intressantare och bättre, men det finns möjlighet att inaktivera cookies på den här webbplatsen och på andra webbplatser.

Om du vill ha mer hjälp föreslår vi att du konsulterar hjälpsektionen i din webbläsare eller läser mer på Europeiska kommissionens officiella sida.

LAGRING AV DINA UPPGIFTER

Vi är inte skyldiga att lagra och vi kommer inte att lagra några av dina uppgifter som gjorts tillgängliga för oss efter att ditt konto och/eller din prenumeration på vår tjänst har avslutats, såvida inte annat avtalats eller krävs enligt tillämplig lag.  Vi kommer att radera eller återlämna alla personuppgifter som är relaterade till din användning av vår tjänst efter att tillhandahållandet av tjänster som rör behandlingen har upphört.

REVISION

Du kan ha rätt att, endast i enlighet med tillämplig lagstiftning, få information som är nödvändig för att visa att du uppfyller de skyldigheter som fastställs i detta databehandlingsavtal och i tillämplig lagstiftning, och där och i den utsträckning som tillämplig lagstiftning kräver det. Vi kan tillåta och bidra till revisioner, inklusive inspektioner, som utförs av dig i samband med personuppgifter endast i samband med vår tjänst som tillhandahålls till dig. Tidpunkten och andra praktiska aspekter i samband med sådana revisioner eller inspektioner bestäms av oss, och sådan information och hjälp tillhandahålls uteslutande på din bekostnad, och vi förbehåller oss rätten att debitera dig för eventuellt merarbete eller andra kostnader som vi ådrar oss i samband med att du utnyttjar sådana rättigheter.

DISCRPANSIERING

Detta databehandlingsavtal utgör en del av villkoren. I händelse av eventuella avvikelser i samband med behandlingen av personuppgifter ska bestämmelserna i detta databehandlingsavtal och villkoren ha företräde framför bestämmelserna i detta databehandlingsavtal.

VÅRA RÄTTIGHETER ATT ÄNDRA VILLKOREN

iMyFone förbehåller sig rätten att när som helst ändra, förändra eller definitivt helt avsluta den tjänst som tillhandahålls via denna webbplats och dessa villkor, och dessutom att när som helst ändra eller radera innehållet på webbplatsen utan föregående samtycke eller meddelande till dig.

iMyFone förbehåller sig också rätten att när som helst vägra att tillhandahålla webbplatsens tjänster till dig, särskilt om din användning av tjänsten strider mot innehållet i dessa villkor och avtalet om databehandling, eller om den strider mot iMyFones affärsintressen.

OBS: Vänligen kontakta support@imyfone.com om du behöver/vill ha en undertecknad kopia av detta databehandlingsavtal.