Ansvarsfriskrivning

Vår ansvarsfriskrivning publicerades den 25 maj 2018 och uppdaterades senast den 2 december 2021.

Tolkning och definitioner

Tolkning

De ord i vilka begynnelsebokstaven är versaler har betydelser som definieras under följande villkor. Följande definitioner ska ha samma betydelse oavsett om de förekommer i singular eller plural.

Definitioner

I denna ansvarsfriskrivning gäller följande:

  1. Företaget (som i denna ansvarsfriskrivning kallas antingen "företaget", "vi", "oss" eller "vår") avser CLEVERGUARD TECHNOLOGY CO., LIMITED.
  2. Tjänsten avser webbplatsen eller applikationen, eller båda.
  3. Med "du" avses den person som har tillgång till tjänsten, eller företaget eller annan juridisk enhet för vars räkning en sådan person har tillgång till eller använder tjänsten, beroende på vad som är tillämpligt.
  4. Webbplats avser iMyFone, som är tillgänglig från www.imyfone.com
  5. Applikation avser programvaran som tillhandahålls av företaget som laddas ner av dig på någon elektronisk enhet på webbplatsen.

Allmän ansvarsfriskrivning

Informationen i tjänsten är endast avsedd för allmän information.

Företaget kan under inga omständigheter hållas ansvarigt för särskilda, direkta, indirekta, följdskador, tillfälliga skador eller andra skador, oavsett om det rör sig om avtal, vårdslöshet eller annan skadeståndsgrundande handling, som uppstår på grund av eller i samband med användningen av tjänsten eller innehållet i tjänsten. Företaget förbehåller sig rätten att när som helst och utan förvarning göra tillägg, strykningar eller ändringar av innehållet i tjänsten.

Ansvarsfriskrivning

Tjänsten från webbplatsen får endast användas för legitima och lagliga ändamål, och du informeras härmed om att installation eller användning av tjänsten för något annat syfte kan bryta mot lokal, statlig och/eller federal lag.

Det är ett brott mot tillämplig lag och din lokala jurisdiktionslagar att använda tjänsten på en enhet eller på ett upphovsrättsskyddat material som du inte äger.

Brott mot lagens krav skulle kunna leda till stränga penning- och straffrättsliga påföljder. Du är ensam ansvarig för brott mot lagens krav. Företaget tar inget ansvar för missbruk eller skador orsakade av Tjänsten. Det är köparens ansvar att följa alla lagar i sitt land och använda tjänsten lagligt.

Externa länkar Ansvarsfriskrivning

Tjänsten kan innehålla länkar till externa webbplatser som inte tillhandahålls eller underhålls av eller på något sätt är anslutna till företaget. Sådana webbplatser ägs av tredje part. Företaget ska inte vara ansvarigt för licensbegränsningar och lagligheten av något innehåll i sådana produkter eller tjänster som ägs av tredje parts webbplatser. Du kan behöva granska och godkänna tillämpliga användningsregler när du använder sådana produkter eller tjänster som ägs av tredje parts webbplatser. Dessutom innebär en länk till tredje parts webbplats inte att företaget godkänner webbplatsen eller de produkter eller tjänster som hänvisas till där.

Observera att företaget inte garanterar riktigheten, relevansen, aktualiteten eller fullständigheten av någon information på dessa externa webbplatser.

Ansvarsfriskrivning för fel och utelämnanden

Informationen som ges av Tjänsten är endast för allmän vägledning i frågor av intresse. Även om företaget vidtar alla försiktighetsåtgärder för att säkerställa att innehållet i tjänsten och webbplatsen är både aktuellt och korrekt, kan fel uppstå. Dessutom, med tanke på att lagar, regler och förordningar förändras, kan det finnas förseningar, utelämnanden eller felaktigheter i informationen i tjänsten.

Företaget ansvarar inte för eventuella fel eller utelämnanden i innehållet i tjänsten och webbplatsen eller för de resultat som erhålls från användningen av denna information.

Ansvarsfriskrivning för rättvis användning

Företaget kan använda upphovsrättsskyddat material som upphovsrättsinnehavaren inte specifikt har godkänt från Internet, och de presenteras endast för visning. Författarna förbehåller sig alla rättigheter. Företaget gör sådant material tillgängligt för kritik, kommentarer, nyhetsrapportering, undervisning, stipendier eller forskning.

Företaget anser att detta utgör en "tillåten användning" av sådant upphovsrättsskyddat material som anges i avsnitt 107 i USA:s upphovsrättslagstiftning.

Om detta innehåll strider mot någon av dina rättigheter, vänligen meddela företaget skriftligen att agera på uppdrag. Företaget ska radera dina dokument utan att tveka och dröjsmål.

Om du vill använda upphovsrättsskyddat material från tjänsten för dina egna syften utöver rimligt bruk måste du få tillstånd från upphovsrättsinnehavaren.

Visningar Uttryckt Ansvarsfriskrivning

Kommentarer publicerade av användare är deras eget ansvar. Användarna kommer att ta fullt ansvar, ansvar och skuld för alla förtal eller rättstvister som är resultatet av något skrivet i eller som ett direkt resultat av något skrivet i en kommentar. Företaget är inte ansvarigt för kommentarer som publiceras av användare och förbehåller sig rätten att ta bort alla kommentarer oavsett anledning.

Ingen ansvarsfriskrivning

Materialet och informationen på denna webbplats är endast för allmänt informationssyfte. Du bör inte lita på materialet eller informationen på webbplatsen som grund för att fatta affärsmässiga, juridiska eller andra beslut.

Samtidigt som företaget strävar efter att hålla informationen uppdaterad och korrekt. Företaget lämnar inga utfästelser eller garantier av något slag, uttryckliga eller underförstådda om fullständigheten, noggrannheten, tillförlitligheten, lämpligheten eller tillgängligheten med avseende på webbplatsen eller information, produkter, tjänster eller relaterad grafik/videor som finns på webbplatsen för något syfte. Allt du litar på sådant material är därför helt på din egen risk.

Användning på egen risk Friskrivningsklausul

All information i tjänsten tillhandahålls "i befintligt skick", utan garanti för fullständighet, korrekthet, aktualitet eller för de resultat som erhålls från användningen av denna information, och utan garantier av något slag, uttryckliga eller underförstådda, inklusive men inte begränsat till garantier för prestanda, säljbarhet och lämplighet för ett visst ändamål.

Företaget garanterar inte att Tjänsten är fri från skadliga komponenter. Allt ansvar och ansvar för eventuella skador som orsakas när du använder tjänsten på webbplatsen friskrivs. Användaren rekommenderas att göra sina egna arrangemang för att skydda sina resurser.

Företaget kommer inte att hållas ansvarigt gentemot dig eller någon annan för något beslut som fattas eller åtgärder som vidtas med stöd av informationen från tjänsten eller för några följdskador, speciella eller liknande skador, även om det informeras om möjligheten till sådana skador.

Kontakta oss

Om du har några frågor om denna ansvarsfriskrivning kan du kontakta företaget:

  1. Genom att besöka denna sida på vår hemsida:
    https://www.imyfone.com/support/contact-support/