EULA

Villkor och bestämmelser

Datum för ikraftträdande: 25 maj 2018

Översikt

Läs dessa användarvillkor (nedan kallade "villkoren") noggrant innan du går in på denna webbplats. Genom att gå in på denna webbplats godkänner du att vara bunden av följande villkor för tjänsten.

Dessa användarvillkor beskriver de villkor som gäller för din åtkomst till och användning av webbplatsen. Dessa villkor gäller för alla användare av denna webbplats, inklusive och utan någon begränsning för användare som är säljare, kunder, webbläsare, handlare och/eller bidragsgivare till användargenererat innehåll. Detta dokument är ett juridiskt bindande avtal mellan dig, som är användare av webbplatsen, och iMyFone.

Dessa användarvillkor ("villkoren") är ett bindande juridiskt avtal mellan dig och iMyFone ("vi", "vår" eller "oss") om din användning av våra webbplatser (imyfone.com), vår programvara och våra tjänster (webbplatserna, programvaran och tjänsterna kallas tillsammans för "tjänsten"). Vänligen läs dessa villkor noggrant. Termen "du" ska även inkludera dina anställda eller andra auktoriserade användare i den utsträckning som är tillämplig och tillåten enligt din prenumeration av Tjänsten.

Genom att köpa programvara eller tjänster från iMyFone samtycker du till att vara bunden av villkoren och riktlinjerna (enligt definitionen nedan) och blir part i detta avtal. Genom att få tillgång till vissa funktioner i tjänsten kan du dessutom omfattas av de riktlinjer, villkor och avtal som gäller för dessa funktioner ("policyer"). Alla sådana policyer införlivas genom hänvisning i dessa villkor. Om dessa villkor är oförenliga med någon policy, kommer villkoren i policyn att ersätta dem. Vi kan med jämna mellanrum komma att se över och uppdatera dessa villkor och policyer eller lägga till nya bestämmelser, villkor eller bestämmelser som styr användningen av tjänsten. Vi kommer att meddela användarna om sådana ändringar genom att publicera uppdateringar på imyfone.com och/eller via e-post.

Genom att acceptera att använda denna tjänst godkänner du dessa villkor och policyer och alla ändringar eller uppdateringar som vi kan göra av dessa villkor och policyer från tid till annan. Det är ditt ansvar att se till att regelbundet granska den senaste versionen av villkoren och policyerna och hålla dig informerad om eventuella ändringar. Genom din fortsatta användning av denna tjänst efter en ändring av villkoren och policyerna anses du ha läst och godkänt de ändrade villkoren för din användning av tjänsten från och med dagen för ändringen. Om du inte samtycker till någon bestämmelse i dessa villkor eller policyer, vänligen avbryt din användning av denna tjänst.

Gratis provperiod

iMyFone förbehåller sig rätten att avgöra om du är berättigad till en kostnadsfri provperiod och att när som helst och utan föregående meddelande avbryta en kostnadsfri provperiod i samband med denna tjänst.

Villkor för betalningar

När du bekräftar en transaktion på webbplatsen godkänner du att vara bunden av och betala för transaktionen. Produktpriser och leveransavgifter kan ändras när som helst, men dessa ändringar påverkar inte köp som vi redan har behandlat. Vår webbplats innehåller ett stort antal produkter och det är alltid möjligt att vissa av de produkter som anges på vår webbplats kan vara felaktigt prissatta, trots våra ansträngningar.

Avgifter/återbetalning

Du kan få gratis tillgång till utvalda funktioner i Tjänsten som kan tillhandahållas till dig. Vi kommer att ta ut avgifter för vissa funktioner, antingen på engångsbasis eller genom regelbunden prenumeration ("betalda tjänster"). iMyFone förbehåller sig rätten att införa avgifter eller göra ändringar i avgifterna för vissa tjänster när som helst genom att meddela dig om detta på Tjänsten eller på annat sätt.

När du gör ett köp för någon av de betalda tjänsterna godkänner du iMyFone eller dess tredjeparts betalningsförmedlare att debitera det kreditkort som du har tillhandahållit (och som du försäkrar och garanterar att du har rätt att använda) alla tillämpliga avgifter för ditt köp, inklusive alla tillämpliga skatter, och du godkänner att vår betalningsförmedlare kan behålla din kreditkortsinformation. Om iMyFone inte får betalt från din kreditkortsleverantör samtycker du till att betala alla belopp som ska betalas på begäran och iMyFone kan stänga av din tillgång till tjänsterna tills full betalning har mottagits. Om du väljer en automatisk återkommande betalning och senare bestämmer dig för att avsluta din prenumeration är det ditt ansvar att avbryta betalningen. iMyFone återbetalar inte automatiska betalningar som inte avbryts i tid.

Läs mer information om vår återbetalningspolicy.

Feedback

Allt användargenererat innehåll, inklusive men inte begränsat till användarens kommentarer, förslag, idéer eller annan relaterad eller orelaterad information, som tillhandahålls av dig eller någon annan part i form av e-post eller andra inlämningar till oss (med undantag för material som du lägger upp på tjänsten i enlighet med dessa villkor) (kollektivt "återkoppling"), är icke-konfidentiellt och du ger oss och våra dotterbolag och närstående företag en icke-exklusiv, royaltyfri, evig, oåterkallelig och helt underlicensierbar rätt att använda din återkoppling och dina kommentarer i vilket syfte som helst, utan ersättning eller tillskrivning till dig.

Varumärken

iMyFone, iMyFone-logotyperna och alla andra produkt- eller servicenamn eller slogans som visas i tjänsten är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör iMyFone och får inte kopieras, imiteras eller användas, helt eller delvis, utan föregående skriftligt medgivande och godkännande från den berörda varumärkesinnehavaren. Alla andra varumärken, registrerade varumärken, produktnamn och företagsnamn eller logotyper som nämns i tjänsten är förbehållna respektive ägares egendom. Hänvisningar till produkter, tjänster, processer eller annan information, genom handelsnamn, varumärke, tillverkare, leverantör eller på annat sätt, utgör eller innebär inte att vi godkänner, sponsrar eller rekommenderar dem eller vice versa.

Äganderätt och immateriella rättigheter

iMyFone äger och/eller den auktoriserade användaren av alla rättigheter, titlar och intressen, patent, mönster, inklusive alla immateriella rättigheter, i och till tjänsterna och alla tjänster som görs tillgängliga i samband med den tjänst som tillhandahålls dig och vi förbehåller oss rätten att återkalla användningen av den licens som beviljats dig. Med undantag för de rättigheter som uttryckligen anges och beviljas i dessa villkor beviljas inga andra rättigheter, vare sig uttryckligen eller underförstått, till dig. All kopiering, distribution eller annan användning av tjänsten eller tredje parts tjänster eller innehåll, förutom vad som uttryckligen tillåts här nedan, är förbjuden utan föregående skriftligt samtycke från de berörda rättighetsinnehavarna. Du accepterar att du inte vid någon tidpunkt ifrågasätter eller bestrider iMyFones lagliga äganderätt till dessa egenskaper.

Sekretesspolicy och behandling av uppgifter

Vi behandlar personuppgifter både som 1) personuppgiftsansvarig och 2) personuppgiftsbiträde på dokumenterade instruktioner från dig som personuppgiftsansvarig.

Som personuppgiftsansvarig behandlar vi personuppgifter om dig när du prenumererar på tjänsten eller när du på annat sätt lämnar personuppgifter till oss inom ramen för detta avtal. Vår insamling och användning av denna information, som vi behandlar som personuppgiftsansvarig, beskrivs i integritetspolicyn.

Som databehandlare behandlar vi sådana personuppgifter som du har gjort tillgängliga för oss i syfte att tillhandahålla tjänsten. Denna behandling av personuppgifter regleras av ett separat  Databehandlingsavtal som ingåtts mellan dig och oss i samband med din prenumeration på tjänsten.

Skadestånd

Du ska försvara, ersätta och hålla iMyFone, dess dotterbolag, närstående bolag, partners och tredjepartsannonsörer och deras respektive direktörer, tjänstemän, agenter, anställda, licensgivare och leverantörer skadeslösa från och mot alla kostnader, skador, utgifter och ansvar (inklusive, men inte begränsat till, rimliga advokatkostnader) som uppstår till följd av eller är relaterade till din användning av tjänsten, din överträdelse av dessa villkor eller någon policy, eller din överträdelse av någon tredje parts rättigheter eller tillämplig lagstiftning.

Härmed friskriver du iMyFone från och från alla skulder, kostnader, krav, orsaker till talan, skador och utgifter (inklusive rimliga advokatarvoden) som uppstår till följd av eller på något sätt är relaterade till din överträdelse av någon av bestämmelserna i dessa villkor.

Samtycke till elektronisk kommunikation

Genom att använda tjänsten samtycker du till att få elektroniska meddelanden från oss. Dessa meddelanden kan innehålla meddelanden om ditt konto och information om eller relaterad till tjänsten. Du samtycker till att alla meddelanden, avtal, avslöjanden eller annan kommunikation som vi skickar till dig elektroniskt kommer att uppfylla alla lagstadgade kommunikationskrav, inklusive att sådan kommunikation ska vara skriftlig.

Frågor och kontaktinformation

Om du har några frågor eller funderingar om tjänsten eller dessa villkor kan du kontakta iMyFone-supporten.

Företag

imyfone.com drivs av Cleverguard Technology Co., Limited.

Återbetalningspolicy

Kundtillfredsställelse är alltid högsta prioritet för iMyFone. Vi arbetar hårt för att ge våra kunder en trevlig upplevelse av både vår programvara och vår service. Om du har några frågor eller om du inte är nöjd med någon aspekt av programvaran eller tjänsten är du välkommen att kontakta vårt supportteam( https://se.imyfone.com/support/contact-support/ ). Vi vill gärna veta hur vi kan förbättra oss och erbjuda dig en tillfredsställande lösning.

Hur du skickar in en begäran om återbetalning

Om du vill avbryta din beställning ska du skicka in formuläret för begäran om återbetalning( https://se.imyfone.com/support/refund-request/ ) med följande information:

 1. Produktnamn;
 2. Ditt beställnings-ID/Referensnummer/Transaktions-ID;
 3. Den e-postadress som du använde för att göra köpet;
 4. Anledningen till att du vill ha en återbetalning.

Vi kommer att behandla återbetalningsbegäran inom 24 timmar på arbetsdagar baserat på de villkor som anges nedan.

Garanti för pengarna tillbaka

De flesta iMyFone-programvaror erbjuder en gratis testversion så att du kan testa programvaran själv innan du bestämmer dig för att köpa den. Med dessa testversioner kan du uppleva den fulla funktionaliteten med begränsade tester, eller bara ställa in en begränsning på det sista steget (till exempel för återställningsverktyg kan du se vad som kan återställas före det sista steget), så att du kan avgöra om programvaran är vad du behöver eller inte innan du gör en beställning.

iMyFone erbjuder en 30-dagars pengarna-tillbaka-garanti. Vi kan inte avbryta beställningen efter att denna period har löpt ut eftersom detta är ett "prova-innan-du-köper"-system. Återbetalning kommer endast att ske enligt denna garanti under följande omständigheter:

Accepterade omständigheter

iMyFone erbjuder återbetalning under följande omständigheter inom 30 dagar från inköpsdatumet. Återbetalningen görs till det ursprungliga konto som du använde för att göra betalningen.

 1. Felaktigt, oavsiktligt eller oavsiktligt köp av valfri Extended Download Service (EDS) eller Registration Backup Service (RBS) som gjorts utöver produktköpet. Vi hjälper dig att kontakta betalningsplattformen för att återbetala kostnaden för EDS eller RBS.
 2. I händelse av att den köpta programvaran har terminaltekniska problem och ingen lösning har tillhandahållits inom 30 dagar. I ett sådant fall återbetalar iMyFone produktpriset om du inte är villig att vänta på en uppdatering.
 3. Du har köpt samma produkt två gånger eller köpt två produkter med liknande funktioner. iMyFone återbetalar inköpspriset för en av produkterna eller byter ut en produkt åt dig.
 4. Du får inte registreringskoden inom 24 timmar efter köpet och har inte fått ett snabbt svar (inom 48 timmar) från iMyFones supportteam efter att ha kontaktat supportcentret. I det här fallet kan iMyFone annullera beställningen och erbjuda en återbetalning om du begär det.
 5. Du är inte medveten om att det är en beställning med automatisk förnyelse och du fick inte meddelandet om automatisk förnyelse i din e-postinbox innan den automatiska förnyelsen skedde. Du bör kontakta oss inom 7 dagar efter den automatiska förnyelsen så erbjuder vi en återbetalning.
 6. Du har betalat två gånger eller mer för en produkt på grund av tekniska problem med betalningsplattformen eller andra tekniska orsaker. I detta fall kommer iMyFone endast att debitera en gång för en produkt och återbetala de ytterligare betalningarna.

När vi utfärdar en återbetalning kommer motsvarande licens att avaktiveras och du måste avinstallera programvaran och ta bort den från din dator.

Omständigheter som innebär att återbetalning inte sker

Vi kan inte erbjuda återbetalning under följande omständigheter. Beroende på dessa omständigheter kan vi byta ut programvaran till dig om du inte behöver den du har köpt.

 1. En begäran om återbetalning på grund av skillnader i produktpriset mellan olika regioner och säljare.
 2. En begäran om återbetalning på grund av köp av en liknande produkt från en annan leverantör.
 3. En begäran om återbetalning på grund av avsiktliga upprepade köp av liknande produkter.
 4. En begäran om återbetalning som strider mot våra krav på försäljningsaktivitet.
 5. En begäran om återbetalning på grund av ditt misstag och problemet är inte produktrelaterat. Till exempel köp av ett felaktigt program, nedladdning av en felaktig version, för lite tillgängligt diskutrymme på din dator, du ändrar dig efter köpet osv.
 6. En begäran om återbetalning på grund av kreditkortsbedrägeri eller obehörig betalning. iMyFone samarbetar med tredjeparts betalningsförmedlingstjänster, så vi kan inte övervaka auktoriseringen under betalningen. Vänligen kontakta din kortutgivare för att lösa problemet. iMyFone är alltid här för att hjälpa till om vi kan.
 7. En begäran om återbetalning på grund av missförstånd eller bristande förståelse för produkternas funktioner och möjligheter eftersom du inte läste produktbeskrivningen noggrant innan du köpte.
 8. En begäran om återbetalning på grund av att du inte har fått en registreringskod inom två timmar efter att du har gjort en lyckad beställning. iMyFones system skickar automatiskt ett registreringsmejl så snart betalningen har mottagits. På grund av internet- eller systemfel, inställningar för skräppost, felskrivningar i e-postmeddelanden etc. kan det dock uppstå en viss fördröjning. I det här fallet kan du hämta registreringskoden här eller kontakta vårt supportcenter.
 9. Om du utan god anledning vägrar att samarbeta med iMyFones supportteam för att felsöka problemet och tillämpa de lösningar som tillhandahålls.
 10. En begäran om återbetalning utan anledning.

Vi är alltid öppna för att ta emot förslag eller feedback när som helst. Vi är alltid villiga att prata och kommer att göra allt vi kan för att hitta det bästa sättet att lösa eventuella problem som du kan ha med iMyFone.

Ansvarsfriskrivning

Vår ansvarsfriskrivning publicerades den 25 maj 2018 och uppdaterades senast den 2 december 2021.

Tolkning och definitioner

Tolkning

De ord där begynnelsebokstaven är versal har betydelser som definieras under följande villkor. Följande definitioner ska ha samma betydelse oavsett om de förekommer i singular eller plural.

Definitioner

I denna ansvarsfriskrivning gäller följande:

 1. Företaget (som i denna ansvarsfriskrivning kallas antingen "företaget", "vi", "oss" eller "vår") avser CLEVERGUARD TECHNOLOGY CO., LIMITED.
 2. Tjänsten avser webbplatsen eller applikationen, eller båda.
 3. Du hänvisar till den person som har tillgång till tjänsten, eller företaget, eller annan juridisk enhet för vars räkning en sådan person har tillgång till eller använder tjänsten, beroende på vad som är tillämpligt.
 4. Webbplats avser iMyFone, som är tillgänglig från se.imyfone.com
 5. Applikation avser det program som tillhandahålls av företaget och som du laddar ner på en elektronisk enhet på webbplatsen.

Allmän ansvarsfriskrivning

Informationen i tjänsten är endast avsedd för allmän information.

Företaget kan under inga omständigheter hållas ansvarigt för särskilda, direkta, indirekta, följdskador, tillfälliga skador eller andra skador, oavsett om det rör sig om avtal, vårdslöshet eller annan skadeståndsgrundande handling, som uppstår till följd av eller i samband med användningen av tjänsten eller innehållet i tjänsten. Företaget förbehåller sig rätten att när som helst och utan förvarning göra tillägg, strykningar eller ändringar av innehållet i tjänsten.

Juridisk ansvarsfriskrivning

Tjänsten från webbplatsen får endast användas för legitima och lagliga ändamål, och du informeras härmed om att installation eller användning av tjänsten för något annat ändamål kan strida mot lokal, statlig och/eller federal lag.

Det är ett brott mot tillämplig lag och din lokala jurisdiktion att använda tjänsten på en enhet eller ett upphovsrättsskyddat material som du inte äger.

Överträdelser av lagens krav skulle leda till allvarliga monetära och straffrättsliga påföljder. Du är ensam ansvarig för överträdelsen av lagens krav. Företaget tar inget ansvar för missbruk eller skador som orsakas av tjänsten. Det är köparens ansvar att följa alla lagar i sitt land och använda tjänsten lagligt.

Ansvarsfriskrivning för externa länkar

Tjänsten kan innehålla länkar till externa webbplatser som inte tillhandahålls eller underhålls av eller på något sätt är knutna till företaget. Sådana webbplatser ägs av tredje part. Företaget är inte ansvarigt för licensbegränsningar och lagligheten av innehållet i sådana produkter eller tjänster som ägs av webbplatser från tredje part. Du kan behöva granska och godkänna tillämpliga användningsregler när du använder sådana produkter eller tjänster som ägs av webbplatser från tredje part. Dessutom innebär en länk till en tredje parts webbplats inte att företaget godkänner webbplatsen eller de produkter eller tjänster som hänvisas där.

Observera att företaget inte garanterar att informationen på dessa externa webbplatser är korrekt, relevant, aktuell eller fullständig.

Ansvarsfriskrivning för fel och försummelser

Den information som tillhandahålls av tjänsten är endast avsedd som allmän vägledning i frågor av intresse. Även om företaget vidtar alla försiktighetsåtgärder för att se till att innehållet i tjänsten och på webbplatsen är både aktuellt och korrekt, kan fel uppstå. Med tanke på att lagar, regler och förordningar förändras kan det dessutom förekomma förseningar, utelämnanden eller felaktigheter i informationen i tjänsten.

Företaget är inte ansvarigt för eventuella fel eller brister i innehållet i tjänsten och webbplatsen eller för de resultat som erhålls genom att använda denna information.

Ansvarsfriskrivning för rättvis användning

Företaget kan använda upphovsrättsskyddat material som upphovsrättsinnehavaren inte uttryckligen har godkänt från Internet, och de presenteras endast uteslutande för visning. Författarna förbehåller sig alla rättigheter. Företaget gör sådant material tillgängligt för kritik, kommentarer, nyhetsrapportering, undervisning, vetenskap och forskning.

Företaget anser att detta utgör en "rättvis användning" av sådant upphovsrättsskyddat material i enlighet med avsnitt 107 i Förenta staternas upphovsrättslag.

Om detta innehåll strider mot någon av dina rättigheter, vänligen meddela företaget skriftligen så att det kan agera för din räkning. Företaget kommer att radera dina dokument utan tvekan och utan dröjsmål.

Om du vill använda upphovsrättsskyddat material från tjänsten för egna syften som går utöver rättvis användning måste du få tillstånd från upphovsrättsinnehavaren.

Åsikter som uttrycks Ansvarsfriskrivning

Kommentarer som publiceras av användare är deras eget ansvar. Användarna tar fullt ansvar, ansvar och skuld för eventuella förtal eller rättstvister som är ett resultat av något som skrivits i eller som en direkt följd av något som skrivits i en kommentar. Företaget är inte ansvarigt för kommentarer som publiceras av användare och förbehåller sig rätten att radera kommentarer av vilken anledning som helst.

Ansvarsfriskrivning utan ansvar

Det material och den information som finns på denna webbplats är endast avsett för allmänt informationsändamål. Du bör inte förlita dig på materialet eller informationen på webbplatsen som grund för att fatta affärsmässiga, juridiska eller andra beslut.

Även om företaget strävar efter att hålla informationen uppdaterad och korrekt. Företaget lämnar inga uttalade eller underförstådda garantier av något slag om fullständighet, noggrannhet, tillförlitlighet, lämplighet eller tillgänglighet med avseende på webbplatsen eller information, produkter, tjänster eller relaterad grafik/video som finns på webbplatsen för något ändamål. All tillit till sådant material sker därför helt på egen risk.

Ansvarsfriskrivning "Använd på egen risk"

All information i tjänsten tillhandahålls "i befintligt skick", utan någon garanti för fullständighet, noggrannhet, aktualitet eller för de resultat som erhålls genom användning av denna information, och utan någon som helst garanti, uttrycklig eller underförstådd, inklusive, men inte begränsat till, garantier för prestanda, säljbarhet och lämplighet för ett visst ändamål.

Företaget garanterar inte att tjänsten är fri från skadliga komponenter. Allt ansvar och all skadeståndsskyldighet för skador som orsakas vid användning av tjänsten på webbplatsen avvisas. Användaren rekommenderas att själv vidta åtgärder för att skydda sina resurser.

Företaget kan inte hållas ansvarigt gentemot dig eller någon annan för beslut eller åtgärder som vidtagits med hänvisning till den information som ges av tjänsten eller för följdskador, särskilda skador eller liknande skador, även om det har informerats om möjligheten av sådana skador.

Kontakta oss

Om du har några frågor om denna ansvarsfriskrivning kan du kontakta företaget:

 1. Genom att besöka denna sida på vår webbplats: https://se.imyfone.com/support/contact-support/